Skip to content

JOIN CULTARLANN!

Ballrachd Choitcheann:

Do dhaoine a tha a’ fuireach air a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan aig a bheil ùidh anns a’ phròiseict.

Bidh cothrom agaibh bhòtadh aig coinneamhan coiteann, agus/ neo a bhith a’ seasamh dhan Bhòrd-stiùiridh.

Gheibh sibh cuideachd naidheachdan as ùire mu adhartas an iomairt agus fiosrachadh air tachartasan ri thighinn.

Ballrachd – gach bliadhna: £10 neo £5 do dh’ oileanaich/dhaoine gun chosnadh.

Caraidean Chultarlann (Ballrachd Compàirt):

Do dhaoine sam bith aig a bheil ùidh anns a’ phròiseict.

Gheibh sibh naidheachdan as ùire mu adhartas an iomairt agus fiosrachadh air tachartasan ri thighinn.

Tabhartas – gach bliadhna: £20 neo £5 do dh’ oileanaich/daoine le cosnadh ìseal.

Ordinary Membership:

Is open to those living in the Highlands and Islands of Scotland with an interest in the project.

You will have the opportunity to vote at general meetings and/or to stand for the Board of Directors.

You will also receive news on the progress of the campaign and information on up-coming events.

Membership per year is £10 or £5 for students/ unemployed.

Friends of Cultarlann (Associate membership):

Is available to everyone with an interest in the project.

You will receive news on the progress of the campaign and information on up-coming events.

Minimum donation per year: £10 or £5 for students/low income.

PLEASE COMPLETE THIS FORM IF YOU WOULD LIKE TO JOIN!

Logo

Cuir fios thugainn

GENERAL ENQUIRIES
failte@cultarlann.scot

Chaidh an làrach-lin seo a leasachadh le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.
This web-site was developed with funding from Bòrd na Gàidhlig.

Cultarlann Inbhir Nis is a Scottish charity, SC050549, regulated by the Scottish Charity Regulator (OSCR) | Companies House : SC653865 | Privacy and Cookie Policies